هشتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی همراه با دومین المپیاد دانشجویی علوم اعصاب بالینی و شناخت توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن علوم اعصاب ایران از 27 تا 29 آذر ماه ۹8 به مدت سه روز در مرکز همایش های رازی برگزار می شود.

 

انجمن علوم اعصاب شاخه استان سمنان

کارگاه های انجمن

 

کارگاه های برگزار شده توسط انجمن :

 

1- کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی از سطح مقدماتی تا پیشرفته

مدرسین: معصومه دادخواه (دانشجوی دکتری فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان)، مریم نظری (دانشجوی دکتری فیزیولوژی، دانشگاه شهید بهشتی)، علی سیدی نیا (دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان)، پرنیا ترحمی (دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان)

 

2- کارگاه درد نوروپاتی (CCI)

مدرس: فرزانه تمیمی، دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

3- کارگاه آشنایی با جراحی استرئوتاکسی و کانول گذاری مغزی

مدرس: معصومه دادخواه (دانشجوی دکتری فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان)

 

4- گارگاه آشنایی با سرقت ادبی و پارافریز مقالات علمی

مدرس: نصراله مرادی کُر (دانشجوی دکتری تخصصی علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی سمنان)

 

5- معرفی پایگاه های اطلاعات علمی و آشنایی با پایگاه SCImago

مدرس: نصراله مرادی کُر (دانشجوی دکتری تخصصی علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی سمنان)

 

6- کارگاه رفرانس نویسی و آموزش نرم افزار EndNote

مدرس: خانم دکتر تهمینه مختاری (عضو هیات علمی گروه علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان)